VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De scholen binnen de Vereniging streven naar onderwijs op maat binnen de mogelijkheden van deschoolorganisatie, alsmede de personele competenties van de teamleden.

Zorgstructuur VCBO Kollumerland c.a. beschikt over een goede zorgstructuur. Door samen te werken met andere
scholen slagen we erin om elk kind die ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Uitgangspunt is dat er hulp aanwezig is, zodat deze tijdig, in de lichtst mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis op de meest geschikte manier en door de meest geschikte persoon of instelling geboden kan worden.

ICT-onderwijs In de school van de toekomst zal informatie
- en communicatietechnologie (ICT) een belangrijke rol spelen. Om die reden wil VCBO Kollumerland c.a. blijven investeren in ICT. Uitgangspunt daarbij is dat ICT een hulpmiddel is binnen het onderwijs. Daarnaast kan ICT worden ingezet voor vele andere beleidsvelden, zoals in- en externe communicatie, administratieve organisatie, leerlingvolgsystemen, kengetallen, etc.

Kwaliteitszorg (intern en extern) Kwaliteitszorg vormt het planmatig werken in school aan schoolontwikkeling en –verbetering middels een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. De kaders waarbinnen de schoolontwikkeling ingericht wordt staan aangegeven in het schoolplan. Op het niveau van de school vormt het schoolplan het besturingsinstrument om de kwaliteitszorg in te richten. Men vindt dit terug in het omschreven zorgprofiel.

Identiteit
Onze identiteit omvat onze levensbeschouwing, hoe wij in het kader van de ontwikkeling van de kinderen met elkaar omgaan (pedagogische visie en cultuur), en tenslotte w
at en hoe we leren. Wat hierover allemaal op papier staat vormt onze leidraad; belangrijker is nog dat identiteit voor ons een werkwoord is, tot uiting komend in ons doen en laten. Voorts vormt het blijven nastreven van goed onderwijs – goede resultaten, competente leerkrachten, sociale veiligheid en ruimte voor elk kind – een onderdeel van onze identiteit.


Ons handelen worden gevoed uit de volgende kernwaarden:

• Gedragenheid
Een mens staat er niet alleen voor; je mag leven vanuit het besef dat God de mensen niet loslaat. Vanuit dit besef willen wij leven en werken en we proberen dit uit te dragen in woord en daad aan kinderen en volwassenen.

• Verzoening
Mensen hebben zowel vergeving van elkaar als verzoening met God nodig, om steeds opnieuw te kunnen beginnen in een wereld waarin de verdeeldheid en ellende zo vaak te zien is.

Rentmeesterschap
De mens is verantwoordelijk voor de schepping en gaat in die zin verantwoordelijk om met de natuur en beschikbare middelen. We proberen kinderen liefde voor de Schepper en voor de schepping bij te brengen.

• Elk mens is uniek
Mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is uniek. De leerkrachten zetten zich maximaal in om de talenten van leerlingen maximaal te (laten) ontwikkelen. Voor leidinggevenden geldt hetzelfde t.o.v. teamleden, voor bestuursleden naar leidinggevenden. Ieder heeft tevens de verantwoordelijkheid om zelf te leren en open te staan voor ontwikkeling. VCBO Kollumerland c.a. wil in die zin een lerende organisatie zijn.

• Respect voor de medemens
Zowel van leerkrachten naar kinderen als van bestuur en schoolleiding naar de teamleden wordt een respectvolle houding en gedrag verwacht; alsook van de kinderen en de ouders respectievelijk de teamleden.

• Het welbevinden van elk mens staat centraal
Zowel kinderen als leerkrachten hebben plezier in het samen werken en samen leven. Daarbij werken we aan en binnen een sfeer van veiligheid, geborgenheid en liefde.

• De mens als onderdeel van een gemeenschap
Kinderen en volwassenen houden rekening met elkaar, helpen en stimuleren elkaar. Binnen VCBO Kollumerland c.a. is men voor elkaar verantwoordelijk en in die zin wordt men aangesproken op houding en gedrag, voor zover men daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De manier waarop men deze kernwaarden binnen de scholen en binnen de vereniging willen laten leven, wordt omschreven
als ‘onze richtingwijzer’.