VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Om invloed uit te oefenen op het beleid van de school is het bestuur verplicht op elke school een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Op bovenschools niveau geldt dat voor een Gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR).  In deze raden zitten vertegenwoordigers van de personeelsleden en van de ouders. De GMR denkt mee over het beleid op bestuursniveau; beleid dat geldt voor alle scholen die deel uitmaken van de vereniging. Bij het vormen van dit beleid heeft de GMR recht op inspraak door middel van instemming- of adviesrecht. Verder heeft de raad het recht tot initiatief. De GMR zorgt dat alle belangen (van ouders en personeel) naar voren worden gebracht en dat de verschillende gezichtspunten die bij deze groepen leven worden toegelicht. De GMR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. In totaal vertegenwoordigen vier personeelsleden en vier ouders alle ouders en personeelsleden van de VCBO Kollumerland. De samenstelling van de GMR is als volgt:

Personeelsgeleding:

mevr. T. Agema
merv. E. Oudenamsen
mevr. S. Raap (voorzitter)

Oudergeleding:

mevr. M. Lautenbach
mevr. R. Riemersma
mevr. J. Top
dhr. W. Ytsma

De GMR en het bestuur van de vereniging streven naar een open communicatie om samen te zorgen voor goed beleid. Tijdens het eerste deel van de GMR vergaderingen is de algemeen directeur aanwezig om uitleg te geven en/of informatie te verstrekken over het voorgenomen beleid. De bevoegdheden van de leden van de GMR staan beschreven in het gemeenschappelijk medezeggenschapsreglement. Informatie van en over de GMR van de VCBO Kollumerland vindt u hieronder bij downloads. Voor informatie over- en van de verschillende school MR-en kunt u terecht op de website van de betreffende school. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

GMR regelement (Download)
Medezeggenschapsstatuut (Download)

De Medezeggenschapsraad
Elke school binnen het VCBO heeft een medezeggenschapsraad (MR) die door de schoolleiding wordt geraadpleegd over zaken die het schoolbeleid aangaan. Er is een MR-regelement dat gelijk is voor alle VCBO-scholen. De MR bestaat voor de helft uit personeelsleden (de personeelgeleding) en voor de helft uit ouders (oudergeleding)

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genoemn. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegevenen of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Er bestaat een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS)

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, altijd kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

- verbetering van het onderwijs
- het kiezen van leermethodes
- personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
- het schoolplan
- de besteding van geld en gebouwen
- het vaststellen van vakanties en vrije dagen
- communicatie en betrokkenheid naar ouders
- individuele leerlingenbegeleiding en zorg
- veiligheid (in- en rond de school)

- het schoolplan
- de besteding van geld en gebouwen
- het vaststellen van vakanties en vrije dagen
- communicatie en betrokkenheid naar ouders
- individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
- veiligheid (in en rond de school)

Wat betekent de MR voor ouders?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat betekent de MR voor leerkrachten?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

MR Regelement  (Download)
Huishoudelijk regelement MR (Download)