VCBO
CBS De Bining
CBS De Stapstien
CBS Koningin Julianaschool
CBS Prins Berhardschool
CBS 't Oegh
CBS Op de Hoogte
CBS De Wegwijzer
CBS De Tarissing
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Onderzoek (on)mogelijkheden bestuurlijke fusie Arlanta en VCBO Kollumerland

Arlanta en VCBO Kollumerland zijn op dit moment bestuurlijk verbonden door middel van een (gedeeltelijke) personele unie: de functie van college van bestuur bij beide schoolbesturen wordt – op basis van een tijdelijke detacheringsovereenkomst – ingevuld door één en dezelfde functionaris, t.w. mevrouw Carin Doodeman. Deze constructie heeft ervoor gezorgd dat er op verschillende niveaus een stevige samenwerking tussen beide organisaties is ontstaan. Zo wordt op steeds meer terreinen een vergelijkbaar beleid gevoerd en fungeren de staffunctionarissen van beide organisaties in feite binnen één stafbureau.

Op 13 december 2017 hebben bestuur en de voorzitters van beide toezichthouders van de organisaties onder begeleiding van een adviseur van Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) de bestuurlijke situatie met elkaar besproken, met als doel te kijken of er argumenten zijn om te kiezen voor een nauwere vorm van samenwerking, eventueel resulterend in een andere bestuurlijke vormgeving. De conclusie was dat een intensieve structurele samenwerking voor beide organisaties meerwaarde zou hebben.

Op 24 mei 2018 hebben Arlanta en VCBO Kollumerland de intentie uitgesproken om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en de gevolgen van een bestuurlijke fusie. Om dit onderzoek in goede banen te leiden zijn een stuurgroep en drie klankbordgroepen opgericht.

De drie klankbordgroepen (Onderwijs & identiteit, Personeel & organisatie, Financiën & huisvesting) onderzoeken de verschillen, knelpunten en oplossingen op een specifiek onderzoeksterrein. Dit resulteert in een rapportage die wordt aangeboden aan de stuurgroep. De stuurgroep verzorgt op basis van deze rapportages een eindrapport op basis waarvan het college van bestuur kan komen tot beargumenteerde besluitvorming.

Documenten besluitvormingsproces

Nieuwsbrieven

 1. 24 mei 2018:
  Arlanta en VCBO Kollumerland ondertekenen intentieverklaring

 2. 11 juli 2018:
  Stand van zaken onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta, stuurgroep geformeerd, klankbordgroepen zoeken nog leden.

 3. 15 oktober 2018
  Informatie over de werkzaamheden van de stuurgroep en de klankbordgroepen, een terugblik en een vooruitblik4.6 november 2018: Nieuwsbrief 4

 4. 6 november 2018
  Een update van de stand van zaken bij de stuurgroep en de klankbordgroepen en informatie over de aangepaste planning.

 5. 7 november: Persbericht
  Planning fusietraject aangepast

 6. 13 december 2018: Nieuwsbrief
  Een update van de stand van zaken bij de stuurgroep en de klankbordgroepen en een terugblik op de Algemene Leden Vergadering.

 7. 22 januari 2019
  Informatie over het besluitvormingstraject rondom de voorgenomen fusie

 8. 26 februari 2019
  Nieuwsbrief Fusietraject VCBO Kollumerland @ Arlanta

 9. 11 april 2019
  Nieuwsbrief Fusietraject VCBO Kollumerland @ Arlanta

 

 

Achtergronddocumentatie

-        Notitie Samenwerking VCBO Kollumerland-Arlanta;
In dit document staat de context beschreven waarin momenteel wordt samengewerkt tussen VCBO Kollumerland-Arlanta. Daarnaast worden argumenten beschreven om die samenwerking te intensiveren. Daarbij worden verschillende manieren waarop dat kan kort aangestipt. Tot slot wordt de beoogde meerwaarde van een bestuurlijke fusie toegelicht. (mei 2018)

-        Intentieverklaring;
Op 24 mei 2018 is tijdens een bijeenkomst met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, het directeurenoverleg, de raden van toezicht en het bestuur de intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie tussen Arlanta en VCBO Kollumerland ondertekend. Hiermee is een startschot gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid en gevolgen van een mogelijke fusie. (24 mei 2018)

-        Powerpoint presentatie Verkenning fusie VCBO Kollumerland & Arlanta;
Toelichting van procesbegeleider Jochem Duijnhouwer op het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een fusie. (24 mei 2018)

-        Plan van aanpak;
Hierin staat beschreven hoe het onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking tussen VCBO Kollumerland en Arlanta wordt vormgegeven. Ook wordt ingegaan op de samenstelling en opdrachten aan de stuurgroep en drie klankbordgroepen. (conceptversie juni 2018, definitieve versie september 2018)

-        Communicatiestrategie;
In dit document wordt beschreven hoe met de achterban gecommuniceerd wordt over het onderzoek rondom de bestuurlijke fusie. Dit document moet gezien worden als leidraad, maar blijft altijd in ontwikkeling en kan afhankelijk van de actualiteit aangepast of bijgesteld worden (september 2018).

-      Informatiekrant
       In deze informatiekrant leest u meer over de achtergronden van beide organisaties en het onderzoek naar de mogelijkheden en de 
       effecten van de fusie (november 2011).Meer informatie

Voor vragen of suggesties over het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een bestuurlijke fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta kunt u terecht bij (directeur) bestuurder Carin Doodeman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..